JELENTKEZÉSI LAP ÉS MELLÉKLETEI

A JELENTKEZÉSI LAP ÉS KITÖLTÉSE (A JELENTKEZÉS MÓDJA)

A jelentkezési módja és határideje

A felvételi eljárás keretében az alábbi módokon lehet jelentkezni:

a) Az erre a célra rendszeresített, kereskedelmi forgalomban kapható, kitöltött és postai úton beküldött felsőoktatási jelentkezési lapon
b) Elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni.

A jelentkezés határideje: 2008. február 15.


 

A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni!
 

A felvételi kérelem benyújtása

A felvételi kérelem benyújtása két egyenrangú módon történhet: felsőoktatási jelentkezési lapon vagy e felvételi keretében.

Az e-felvételi online jelentkezési mód, mely a www.felvi.hu honlapon érhető el regisztrációt követően. Az ilyen módon benyújtott felvételi kérelem teljes mértékben egyenrangú a jelentkezési lapon benyújtott jelentkezéssel (erről az E felvételi c. részben olvashat részletesen).

A jelentkezési lapok kizárólag postai úton juttathatók el a jelentkezési lapon is szereplő, következő címre: 1380 Budapest, Pf. 1190.

A jelentkezési lap benyújtását követően is javasoljuk az aktív érdeklődést és tájékozódást a felvételi eljárással kapcsolatban. Ehhez javasoljuk, hogy a jelentkező iratkozzon fel a www.felvi.hu heti hírlevelére, amiben tájékoztatást kap az aktuális tudnivalókról, és - regisztrációt követően - kövesse figyelemmel személyre szabott oldalait a www.felvi.hu-n.

Figyelem! A felvételi kérelem benyújtásának határideje: 2008. február 15.

1. Mire szolgál a felsőoktatási jelentkezési lap?

A felsőoktatási felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul, olyan módon, hogy ezen szándékát a fenti jelentkezési lapon vagy az erre kialakított elektronikus felületen jelzi. Vagyis a jelentkezési módok a jelentkező felvétellel összefüggő és a felvételi eljárás lebonyolításának alapját szolgáló adatainak feltüntetésére szolgálnak.

A sikeres jelentkezés érdekében a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie az alábbi adatcsoportokat:

1. Az azonosításhoz szükséges, meghatározott személyes adatait és az egyéb kötelező adatokat.
2. Fel kell tüntetnie, hogy mely felsőoktatási intézményekbe, karokra, illetőleg szakokra, mely képzési szintre, munkarendre, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik és milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását, azaz meg kell adnia a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben.
3. A fenti adatokon túlmenően szükséges, hogy megadja a jelentkezéskor már dokumentummal igazolható és a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb eredményeit: pl. középiskolai eredmények, érettségi eredmények, többletpontokra vonatkozó információk. Fontos, hogy az eredmények feltüntetése önmagában nem elég, hiszen ezek kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha azokat megfelelően igazolta is a felvételi eljárásban!

Mit kell csatolni a jelentkezéshez?

A jelentkezéshez csatolnia kell azokat a benyújtáskor már rendelkezésre álló dokumentummásolatokat, amelyek a sikeres jelentkezéshez szükségesek. Ezek egyrészt igazolhatják a szükséges végzettségeket, a pontszámításhoz elengedhetetlen eredmények meglétét (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontot igazoló dokumentum), másrészt az adott felsőoktatási intézmény további dokumentumok megküldését is előírhatja (pl. orvosi igazolás).

A csatolandó dokumentumok, igazolások megfelelő formai és tartalmi követelményeit Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezet tartalmazza részletesen. Kérjük, ezt tanulmányozza át!

Figyelem! Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig nem áll még rendelkezésére, akkor azt 2008. július 10-ig pótolhatja.

E-felvételiben jelentkezők esetében lehetőség van arra is, hogy a szükséges dokumentumokat is elektronikus formában csatolják jelentkezésükhöz (l. Az e-felvételi c. fejezetet).

Mikor érvényes a jelentkezés?

A jelentkezés - a határidőre történő benyújtás mellett - akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező:

- az adott évi eljárásnak megfelelő jelentkezési lapon vagy az erre a célra kialakított elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését,
- a jelentkezéskor megadta a kötelezően megjelölt adatokat és az azonosításhoz nélkülözhetetlen személyes adatait,
- legalább egy, az aktuális felvételi meghirdetésben szereplő jelentkezési helyet megjelölt,
- a jelentkezési lapot aláírta, illetve e-felvételi esetében a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette,
- a jelentkezési határidőig igazolhatóan befizette a felvételi eljárás megfelelő összegű díját.

Figyelem! A hiányosan vagy hibásan kitöltött jelentkezési lap, a nem hitelesített elektronikus jelentkezés a felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezethet!

Jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmet a A felvétel intézményenkénti feltételei című fejezetben e célból megadott (és a jelentkezési laphoz mellékelt borítékon is szereplő) címre kell beküldeni.

A jelentkezési laphoz tartozik az ún. kitöltési útmutató, ami tartalmazza azokat a tudnivalókat, amelyeket az egyes pontok kitöltésekor fontos megismerni. Kérjük, hogy ezeket az információkat alaposan tanulmányozza át mielőtt kitölti a jelentkezési lapot.

A nyomtatványt a valóságnak megfelelően a jelentkezőnek kell kitöltenie és saját kézjegyével (aláírásával) ellátnia.

Az alábbiakban a jelentkezési lap néhány fontos pontját emeljük ki:

a) A felvételi azonosító

Minden jelentkezési lap egyedi vonalkóddal és azonosító számmal van ellátva. Ez az ún. felvételi azonosító látható a jelentkezési lap első oldalának fejlécében és a kitöltési útmutató egyik oldalán is.
A felvételi azonosítót tartalmazza az eljárási díjak befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) is, ezért fontos, hogy a benyújtott jelentkezési laphoz tartozó csekket fizesse be!

A jelentkezési lap beérkezése után ezen a felvételi azonosítón tartják majd nyilván adatait. A felvételi eljárás során a tájékozódás vagy ügyintézés során elsősorban erre kell hivatkoznia, ezért érdemes a felvételi azonosítóját tartalmazó kitöltési útmutató oldalát mindenképpen megőriznie.

A felvételi azonosítóját tartalmazni fogja a jelentkezés beérkezésének visszaigazolását célzó regisztrációs levél is, amelyet a jelentkezési lapok feldolgozása után kap minden jelentkező.

Figyelem! Érdemes a jelentkezési lapot és a hozzá tartozó készpénzátutalási megbízást együtt kezelni!
Amennyiben tehát a jelentkezési lapon hibát vét és ezért új lapot kezd, akkor igyekezzen az új laphoz tartozó sárga csekken befizetni az eljárási díjat is. Vagyis: előbb töltse ki pontosan és véglegesen a jelentkezési lapot és csak azután fizesse be az eljárási díjat!

Az eljárási díjakról és befizetési módokról részletesebben jelen fejezet Eljárási díjak c. részében olvashat.

b) Kötelező adatok

A jelentkezéskor kötelezően megadandó adatok mezőit alnyomattal jelöljük, ezek kitöltésének elmulasztása hiányos jelentkezésnek minősül, amely késleltetheti a jelentkezési lap feldolgozását!

c) A jelentkező személyi adatai, elérhetőségei

Az azonosítás szempontjából lényeges szerepe van a személyes adatok, elérhetőségek pontos, olvasható feltüntetésének.

Mindenképpen körültekintően járjon el ezek kitöltésekor: nevét, születési dátumát, állampolgárságát, állandó vagy értesítési címét egyértelműen adja meg. Ezen adatok pontos rögzítése ugyanis nemcsak a jelentkező azonosítására szolgálnak, hanem egyéb lényeges vonatkozásai is lehetnek (például az eredmények honlapunkon történő majdani ellenőrzéséhez a születési dátum is szükséges, az állampolgárság hatással lehet a finanszírozási formákra való felvételre stb.).

Kérjük, hogy lehetőség szerint adjon meg az állandó vagy ideiglenes lakcíme mellett egyéb elérhetőségeket is, úgymint telefonszámok és/vagy e-mail cím. Abban az esetben ugyanis, ha gyors egyeztetésre van szükség, az információk jóval hatékonyabban és biztonságosabban célhoz érnek, ha rendelkezésre áll legalább egy telefonszám vagy e-mail cím.

Ügyeljen arra is, hogy e-mail címként olyan elérhetőséget adjon meg, amelyet rendszeresen olvas és amihez csak Ön férhet hozzá.

Figyelem! Amennyiben hozzájárul a jelentkezési lapon, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban mobiltelefonszámára, illetve e-mail címére kaphat értesítést, úgy ezek olyan lényegi információt is tartalmazhatnak (például hiánypótlásra való felhívás), amelyek hatással lehetnek a felvételi sikerességére!

 

2. Hogyan kell kitöltenem a felsőoktatási jelentkezési lapot?

Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a jelentkezési laphoz tartozó kitöltési útmutatót A nyomtatványt a valóságnak megfelelően (hiteles adatokkal) a pályázónak kell kitöltenie és kézjegyével (aláírásával) ellátnia. Aláírás hiányában a jelentkezési lap hiányosnak minősül, amit a jelentkezővel az OFIKnak pótoltatnia kell.

A jelentkezési lapok hivatalos okiratnak számítanak, az azokon szereplő adatok valódiságáért a jelentkező a felelős!

A pályázónak a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie személyes adatait, a felvételi pontok kiszámításához szükséges eredményeit, és meg kell jelölnie azt, hogy mely felsőoktatási intézmény(ek)be, kar(ok)ra, szak(ok)ra, munkarend(ek)re, képzési szint(ek)re és finanszírozási formá(k)ra (államilag támogatott, illetve költségtérítéses) kéri a felvételét, illetve azt is, hogy milyen sorrendben kívánja jelentkezéseinek elbírálását.

A jelentkezési lap helyes kitöltéséhez érdemi segítséget a jelentkezési lapon található kitöltési útmutató nyújt (mely bővített szöveggel megtalálható a Tájékoztatóban is, a jelentkezési lap mintájával együtt). A jelentkezési lap postára adásával célszerű megvárni a Tájékoztató hivatalos kiegészítésének megjelenését mivel a Tájékoztató és a hivatalos kiegészítés együttesen értelmezendő! A jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 15 nappal jelenik meg az országos napilapokban, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu) a Tájékoztató hivatalos kiegészítése. Ebben helyet kap „minden, ami a Tájékoztatóból kimaradt”, vagyis újabb képzések, valamint az esetleges módosítások, kiegészítések. Kérjük, figyelje ennek megjelenését, mert lehetnek olyan információk, melyek döntően befolyásolhatják az Ön jelentkezését is! Az OFIK honlapján (www.felvi.hu) a közzététel napjától a hivatalos kiegészítésnek megfelelően találja meg a Tájékoztató anyagát. A Tájékoztató megjelenése (december 15.), a kiegészítés megjelenése (január vége) és a jelentkezési határidő (február 15.) között elegendő idő áll rendelkezésre a tájékozódáshoz és a felelősségteljes döntéshez. Semmilyen előny nem származik a jelentkezési határidő előtt esetleg hetekkel beadott jelentkezésekből.

FIGYELEM! A jelentkezési lapon található egy 12 számjegyből álló iktatószám, melyen az OFIK nyilvántartja jelentkezéseit. A felvételi eljárás során erre a számra kell hivatkoznia ügyeinek intézésekor, valamint ezzel tud regisztrálni a www.felvi.hu honlapra személyre szabott oldalainak vagy az elektronikus ügyintézés eléréséhez. Ezért kérjük, hogy ezt a számot tegye el, és gondosan őrizze meg!

A jelentkezési lapon diákigazolvány igénylésére is lehetőség van. A megadott adatok alapján kerül kiállításra 2008 szeptemberében a diákigazolvány. Ennek érdekében – aki igényli azt, hogy számára diákigazolványt állítsanak ki – a megfelelő helyre rá kell ragasztania egy fényképet, illetve a megjelölt keretben alá kell írnia a jelentkezési lapot, hogy a fényképét és aláírását digitálisan fel lehessen dolgozni. Aki nem igényel a jelentkezési lapon diákigazolványt, az a megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje ezt. Diákigazolványt természetesen a felvételt követően a felsőoktatási intézménynél is lehet igényelni. A diákigazolvánnyal kapcsolatos teljeskörű ügyintézést a Diákigazolvány Ügyfélszolgálat látja el (elérhetőségeket lásd ezen az oldalon.)

3. Jelentkezési helyek

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 6. pontjában meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen képzési szinten, milyen munkarend szerinti képzésre és az első tanévre vonatkozóan milyen finanszírozási formára jelentkezik. Jelentkezési hely alatt a Tájékoztatóban, az intézményi meghirdetéseket tartalmazó táblázatokban egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azonosítják azt a képzést, amelyre a felvételiző jelentkezni kíván. Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell.

A jelentkezési lapon a felvételi meghirdetésben (vagyis A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben, illetve a honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontja alatt) olvasható paraméterek alapján kell feltüntetni az egyes jelentkezéseket.

Ezek a következők:

Intézmény, kar neve és betűkódja
A jelentkezési lap kitöltésekor a felsőoktatási intézményre és - ha több karral rendelkező intézményről van szó - annak valamely karára betűkóddal kell hivatkozni. Ez a betűkód megtalálható A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben az adott intézményi oldal fejlécében (pl. AVKF, BMF-KGK). Amennyiben rossz, nem létező kódot ad meg, jelentkezése nem lesz beazonosítható!

Szak neve
Ügyeljen arra, hogy a szak nevét egyértelműen és olvashatóan írja be a megfelelő oszlopba. A szak neve egyes esetekben tartalmazza magát a szakirányt is, ezeket is feltétlenül meg kell adnia: pl. germanisztika szak önmagában, csak ezen a néven nem létezik, hanem pl. germanisztika-német szakirány, germanisztika néderlandisztika szakirány.

Szintén szükséges, hogy a szak neve mellé beírja az esetleg ott szereplő zárójeles megjegyzéseket is, hiszen ezek vonatkoznak az oktatás nyelvére vagy adott esetben a képzés helyére: pl. turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) vagy műszaki menedzser (Székesfehérvár). Amennyiben a zárójeles megjegyzéseket nem tünteti fel, az hiánypótlásra való felszólítást vonhat maga után.

Amennyiben a képzés nem az intézmény állandó székhelyén vagy telephelyén folyik, a Tájékoztatóban ez külön van jelölve: ekkor A felvétel intézményenkénti feltételei c. rész táblázataiban a szak neve mellett zárójelben jelenik meg a képzési hely. Előfordulhat, hogy egy szakot meghirdet az intézmény képzési hely megjelölése nélkül (ekkor a képzés a székhelyen vagy telephelyen folyik), és külön sorban a képzési hely megnevezésével is (ekkor a képzés a megnevezett településen folyik). Ezeket a jelentkezési lapon is külön sorban kell feltüntetni - a táblázatban szereplő jelölésnek megfelelően.

Nem kell viszont a szak neve mellé feltüntetnie a lábjegyzetre vonatkozó sorszámokat vagy magát a lábjegyzet tartalmát.

Figyelem! A jelentkezési hely megadásának két legfontosabb eleme az intézmény és a szak megnevezése, amely együttesen kezelendő, vagyis kizárólag akkor helyes a jelentkezés, ha a megjelölt intézmény meghirdette a vele egy sorban megjelölt szakot!

Munkarend

Az intézmények képzéseiket különböző munkarendben, időbeosztásban folytathatják. A jelentkezési lapon a jelentkezőnek választania kell, hogy milyen munkarend szerinti képzésre jelentkezik. Az egyes munkarendek közötti eltérés a tanórák számában, illetve a képzés heti beosztásában van.

Az egyes képzések munkarendjére vonatkozó információkat A felvétel intézményenkénti feltételei c. rész intézményi táblázataiban olvashatja. Amennyiben a munkarendekkel kapcsolatban további információra van szüksége, érdemes az érintett felsőoktatási intézményhez fordulnia. Az, hogy a hallgató milyen munkarend szerinti képzésben vesz részt, a hallgatói juttatásokhoz való hozzáférése szempontjából is fontos lehet: a diákigazolványhoz kapcsolódó utazási kedvezmények a munkarendek szerint differenciálódnak, valamint - az államilag támogatott hallgatók közül - kizárólag a nappali képzésre járók részesülhetnek az ösztöndíjak egy részében.

Képzési szint

A középfokú végzettséget követően a felsőoktatásban két felsőfokú végzettségi szinten, alapfokozatot és mesterfokozatot adó képzésben szerezhető oklevél. A felsőfokú végzettségi szinteken egyidejűleg munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség is szerezhető.

A felsőoktatás képzési rendszerébe beépült képzés a felsőfokú szakképzés. Ez a korábban megszerzett középfokú végzettségi szintre épülő munkakör betöltésére jogosító szakképesítést nyújt.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy adott végzettséggel milyen képzési szinten meghirdetett szakra nyújthat be jelentkezést a felvételiző.
 

Mire jelentkezhetek?

Milyen végzettséggel lehet jelentkezni?
  Hagyományos képzés Új képzési szerkezet
Érettségi főiskolai egyetemi alapfokozat mesterfokozat
Felsőfokú szakképzés
+
+
+
+
+
Alapképzés
+
+
+
+
+
Egységes, osztatlan képzés
+
+
+
+
+
Mesterképzés
-
+
+
+
+
Kiegészítő alapképzés
-
+
-
-
-


 

Finanszírozási forma

A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés, a jelentkezőnek - figyelembe véve az adott szak meghirdetését, illetve esetlegesen a korábban igénybe vett államilag támogatott képzést - meg kell jelölnie, mely finanszírozásban kíván tanulni.

e) Korábbi tanulmányokra, tanulmányi eredményekre és többletpontokra vonatkozó adatok

A jelentkezési lap 7. pontjában feltétlenül adja meg az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évét.

Figyelem! Érettségi bizonyítványt egyszer kap, mégpedig a rendes érettségi vizsga - vagyis a középiskolai tanulmányait lezáró vizsga - után. Minden további érettségi eredményt, amit később, pl. a felvételi eljárás érdekében szerez, tanúsítvány formájában kap meg. (A részleteket Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben olvashatja.)

Szintén lényeges, hogy a középiskolai osztály típusa esetén is pontosan adja meg, milyen típusú osztályba járt. Jelölés előtt tehát nézze át a megadható lehetőségeket. Ha pl. külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolába járt, akkor azt jelölje meg, hiába volt a közoktatási intézmény nevében pl. "gimnázium". Ezeknek az információknak az adatkezelés szempontjából különös jelentősége van.

A középiskolai, illetve érettségi eredmények, valamint a többletpontokra vonatkozó információk esetében csak akkor tüntessen fel adatokat a jelentkezési lapon, ha rendelkezik már az eredményt igazoló dokumentummal és annak másolatát csatolja is jelentkezési lapjához. Ha később fogja azt megszerezni, akkor ezt ne tüntesse fel, elegendő majd a másolatot megküldenie a hiánypótlási határidőig (2008. július 10.). A felsőfokú végzettségre vonatkozó táblázatot mindenképpen töltse ki, amennyiben korábban hallgató volt, illetve a jelentkezési lap benyújtásakor tanulmányokat folytat.

Ne a korábbi évek felvételi tájékoztatóiból, vagy egyéb, nem hivatalos információk alapján jelentkezzen! Az egyes eljárásokban meghirdetett jelentkezési lehetőségek változnak. A hivatalos információkat csak a felvételi eljárásra vonatkozó Tájékoztató (és adott esetben annak kiegészítése), illetve honlapunk tartalmazza.

A jelentkezési sorrend

A felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a pontszáma. További helyekre akkor sem vehető fel, ha a pontszáma elvileg elég lenne.

A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferenciasorrendjét tükrözze. A sorrend kialakításakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová legjobban szeretne bekerülni, és olyan az utolsó helyre, ahová szintén szeretne bekerülni, de a megjelöltek közül ezt szeretné legkevésbé. Minden egyes önálló jelentkezés azonos súlyú és értékű, függetlenül attól, hogy az elbírálási sorrendben hányadik helyen szerepel.

Csak olyan jelentkezési helyeket lehet megjelölni, amelyek e Tájékoztatóban (vagy ennek hivatalos kiegészítésében) szerepelnek. A felsőoktatási intézmények jelentős része az államilag támogatott képzés mellett költségtérítéses képzést is meghirdet, de természetesen vannak olyan jelentkezési helyek is, amelyek csak államilag támogatott vagy csak költségtérítéses formában kerülnek meghirdetésre. Az államilag támogatott és költségtérítéses képzésre történő jelentkezés egymástól független, így ha a jelentkező mindkét finanszírozási formát vállalja, akkor egy szak államilag támogatott és költségtérítéses formáját a jelentkezéskor az elbírálási sorrenden belül két különböző sorszámmal kell feltüntetnie, feltéve, hogy a szakot mindkét finanszírozási formában meghirdették. Ebben az esetben az államilag támogatott és a költségtérítéses forma ponthatárai eltérőek lehetnek.

A jelentkezési sorrend egy alkalommal módosítható, ezt legkésőbb 2008. július 10-ig lehet megtenni.


 

A felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a pontszáma. A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferenciasorrendjét tükrözze.


 

A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez:
1. Csak a hivatalos felvételi meghirdetés alapján és a megfelelő jelentkezési lapon jelentkezzen!
2. A jelentkezési lap kitöltési útmutatóját, valamint a Tájékoztató eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el!
3. Készítsen fénymásolatot mind a lapról, mind pedig a befizetést igazoló feladóvevényről!
4. Jelentkezési lapját ajánlott küldeményként adja fel!
5. Ne hagyja az utolsó napra a jelentkezést!

4. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: Hová kell beküldenem? Mit kell beküldenem? Meddig kell beküldenem?

Fontos tudnia, hogy amikor az intézményi oldalakon olyan utalást olvas, hogy csatoljon valamilyen dokumentumot a jelentkezési lapjához, ez azt jelenti, hogy mellékelnie kell az adott dokumentum másolatát. Egyes esetekben az intézmények feltüntetendő információk esetén is használják a „csatolja a jelentkezési laphoz” kifejezést. (Ilyen lehet például, ha azt kérik, hogy jelölje meg, milyen szakirányt választana felvétele esetén.) Ebben az esetben azt kell tennie, hogy egy A/4-es fehér lapon közli az intézmény által kért információt, amire feltünteti azt a jelentkezési helyet, ahová az adott közlendőt szánja, és ezt is mellékeli a jelentkezési lapjához.

Mivel a felvételi pontok kiszámításához szükséges az érettségi bizonyítvány és az egyéb csatolt dokumentumok figyelembevétele, ezért ezek határidőre történő beküldése feltétlenül szükséges a jelentkezések elbírálásához., Így a szükséges dokumentumok megadott határidőig való csatolását elmulasztók nem kerülhetnek felvételre. Javasoljuk tehát, hogy saját érdekében gondosan járjon el a felsőoktatás jelentkezési lap mellé csatolt, vagy a pótlólag (de legkésőbb 2007. július 11-ig benyújtott) dokumentummásolatok kezelését illetően. Semmilyen esetben nem kell eredeti dokumentumot, vagy közjegyző (iskola) által hitelesített fénymásolatot küldeni, a felvételi eljárásban a mellékletek egyszerű másolatban benyújthatók. A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány, illetve az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagy a felsőoktatási intézményben már megszerzett oklevél másolatát, illetve mindazon dokumentumok, igazolások másolatát, amelyek a tanulmányi és érettségi pontokra, a többletpontokra vagy bármely kedvezményre való jogosultságot bizonyítják, továbbá mindazt, amit a Tájékoztató kötet A felvétel intézményenkénti feltételei című fejezetében, valamint a honlap Egyetemek, főiskolák menüpontja alatt a felsőoktatási intézmények kérnek. A jelentkezés évében érettségizőknek és azoknak, akik a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban a felvételijük érdekében kiegészítő, szintemelő vagy ismétlő érettségi vizsgákat tesznek, az érettségi bizonyítványuk, illetve a jelentkezési lapok beadása után megszerzett egyéb bizonyítványaik (pl. tanúsítványok) másolatát a kézhezvételüket követően haladéktalanul meg kell küldenie az OFIK címére. (1542 Budapest, 114-es posta).

A dokumentumok eljuttatása, a határidő betartása a jelentkezők felelőssége és érdeke, ezért ajánlott úgy postára adni, hogy a határidőig biztosan megérkezzenek. A felsőoktatási intézmények által kért különböző dokumentumok másolatának csatolása történhet elektronikusan, a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (bővebben lásd az e-felvételi című fejezetben) és hagyományosan, fénymásolat beküldésével is. Ezek a csatolandó dokumentumok a következők lehetnek (a Tájékoztató kötet intézményi részében, a honlap Egyetemek, főiskolák menüpontja alatt megtalálható, hogy az egyes intézmények pontosan mit kérnek):
- Érettségi bizonyítvány
- Érettségi tanúsítvány(ok)
- Középiskolai bizonyítvány
- Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél
- Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok)
- Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum(ok)
- Fogyatékosságot igazoló dokumentum(ok)
- Gyermeke gondozását igazoló dokumentum(ok)
- OKJ bizonyítvány(ok)
- Tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása
- Sportteljesíttményt igazoló dokumentum
- Önéletrajz
- Egyéb

A jelentkezési lap 14. pontjában található hasonló táblázatban X-szel jelölheti, hogy melyik dokumentum másolatát csatolta, így ez könnyen ellenőrizhető.

A dokumentummásolatok benyújtásának határideje egységesen: 2007. július 11.

 

5. Milyen dokumentummal igazolhatom az egyes többletpontjogcímeket?

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy az egyes többletpontjogcímeket milyen dokumentum másolatával igazolhatja. A felsorolás célja, hogy segítséget nyújtson a jelentkezőnek ahhoz, hogy milyen dokumentumot kell beszereznie a megfelelő jogcím igazolásához.

Többletpont jogcíme Igazolható
Emelt szintű érettségiért.
Érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány.
Nyelvtudásért.
 
 
 
 
 
 
 
Akkreditált vizsgaközpont által kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által honosított külföldön kiállított idegennyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány.
Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, illetve államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél.
A magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben élő vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint élő vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári, illetve nyelvtanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél (kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából).
Magyarországon felsőoktatási intézményben nemzetiségi tanári, nemzetiségi tanítói, nemzetiségi óvodapedagógusi szakon megkezdett és ott befejezett tanulmányokat igazoló bizonyítvány, oklevél (az oktatási intézmény oktatási nyelve).
Külföldi állampolgárok esetében hazai közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
Felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél.
Az érettségi bizonyítvány a 100/1997. kormányrendeletben meghatározott esetekben (jogszabályban meghatározott esetben idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből, valamint kéttannyelvű középiskolában tett érettségi esetén).
Az OKTV-n és SZÉTV-n emelt szintű eredménynek megfelelő versenyeredményért, helyezésért.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vagy a Nemzeti Szakképzési Intézet által kiállított oklevél vagy igazolás.
OKJ szerinti emelt szintű vagy felsőfokú szakképzettség, illetve technikusi szakképzettségért.
Bizonyítvány vagy technikusi képesítő bizonyítvány.
Az Országos Innovációs Versenyen elért eredményért.
A versenyszervező által kiállított igazolás vagy oklevél.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján elért eredményért.
A versenyszervező által kiállított igazolás vagy oklevél.
Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért eredményért.
A versenyszervező által kiállított igazolás vagy oklevél.
Sporteredményért.
Oklevél fénymásolata, szakági sportszövetség által kiállított igazolás.
Hátrányos helyzetű jelentkező.
A jegyző vagy a gyámhivatal határozata, illetve az általuk a jogcímre vonatkozó igazolás.
Fentiek által kiállított a jogcímre vonatkozó igazolása.
Hátrányos helyzetű jelentkező (további 4 többletpont).
Szülő/szülők nyilatkozata a tanulmányokról, lehetőség szerint 2 tanú hitelesítésével ellátva.
Tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhivatal határozata, illetve erről kiállított igazolása.
Fogyatékosságal élő jelentkező.
Igazolás, szakvélemény, ami a fogyatékosság fennállását tartalmazza. A fogyatékossággal élő jelentkező fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.
Amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, akkor az erről szóló igazolást nyújtsa be. Amennyiben a fogyatékosságot később állapították meg: hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakfőorvosa; látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakfőorvosa; mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinika, kórház, szakrendelő szakfőorvosa; a beszéd fogyatékosság és pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak esetén igazságügyi szakértő a jelentkező vizsgálata alapján, 30 napon belül kiállított szakvéleményt nyújtsa be.
Gyermeke gondozásának igazolása.
Munkáltató által kiadott igazolás; a támogatásra való jogosultságot elbíráló és az azt folyósító szerv igazolása.